Ondernemers

Starters

Vanaf het traject voor u als starter tot en met uw bloeiende onderneming.

Geen valse start

Voor een startende ondernemer is het van groot belang dat hij op een juiste wijze en deskundig op het goede spoor wordt gezet. Het zijn vaak ZZP-ers.

Een groot deel van de startende ondernemers, gaat failliet als gevolg van een valse start. Hierbij kan worden gedacht aan het niet (kunnen) voldoen van de eisen van een goede administratie die vaak onderschat worden, inclusief de af te dragen BTW (omzetbelasting).

De ontvangen BTW wordt door starters vaak weer geïnvesteerd in hun bedrijf omdat zij vergeten dat ze de BTW weer moeten afdragen aan de Belastingdienst. Als starter en als ZZP-ers zijn er mooie fiscale aftrekposten die kunnen oplopen tot zo’n € 12.000 per jaar waarmee een maximale belastingbesparing kan worden bereikt van zo’n € 6.000. Vergeet ook in de eerste jaren de Zorgtoeslag niet die maximaal zo’n € 3.000 kan bedragen. Indien u een woning huurt heeft u wellicht ook recht op de Huurtoeslag dus informeer hier naar. Graag helpen wij u om deze mooie aftrekposten te realiseren en dat kan vaak al in het 1e kwartaal van uw start als ondernemer!

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van startende ondernemers vanaf het traject voor u als starter tot en met uw bloeiende onderneming.

Ooms for Tax ontzorgt

MKB ondernemers

Ooms for Tax is hét kantoor voor MKB-bedrijven en vele gingen u al voor.

MKB ondernemers

Ooms for Tax is hét kantoor voor MKB-bedrijven en vele gingen u al voor.

Ooms for Tax ontzorgt

Voor veel MKB-bedrijven verzorgen wij de administratie en alle bijbehorende aangiften zoals Omzetbelasting en ICP, Loonheffingen, Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting. Dit zijn best lastige klussen voor ondernemers en wij ontzorgen u graag zodat u meer tijd heeft voor uw bedrijf en om dingen te doen die u echt leuk vindt.

MKB-bedrijven hebben ook advies en begeleiding nodig en deze bieden wij dagelijks op heel veel verschillende terreinen. Wij houden ons ondermeer bezig met kosten- en rendementscontrole, overleg met een financiële instelling voor zakelijke kredieten en bijvoorbeeld overleg met de Belastingdienst.

 Bij elke ondernemer zal zich een keer bedrijfsopvolging voordoen en soms gebeurt dit al ruim voor de pensioendatum. Hierbij adviseren wij een soepele bedrijfsoverdracht met een zo’n laag mogelijke belastingaanslag of soms geen aanslag. Voor veel ondernemers is dit vrij onbekend terrein zodat ze naast advies ook begeleiding nodig hebben en ze soms ook willen overleggen over hele praktische zaken zoals het blijven doorrijden in de auto van de zaak na de bedrijfsoverdracht of toch nog een paar dagen blijven doorwerken.

Graag hebben wij de rol van vertrouweling van de eigenaar of directie zodat ze heel veel zaken met ons bepraten en vaak ook gevoelige privé-zaken. Het lucht enorm op voor de ondernemer en wij gaan ermee aan de slag en zorgen dat problemen definitief en goed worden opgelost.

Via onze branchevereniging Register Belastingadviseur (RB) proberen wij zo veel mogelijk onzinnige wetgeving tegen te houden dan wel een uitzondering-situatie te creëren voor MKB-ondernemers. Een voorbeeld hiervan is de beperking van de aftrek van rente voor bepaalde geldleningen. Zonder uitzondering zou ook het MKB daar financiële schade van ondervinden terwijl deze regeling helemaal niet voor hen bedoeld is. Door een goede lobby is er voor het MKB een uitzondering gemaakt.

Stichtingen en Verenigingen

Ook bij deze ondernemingsvormen kan tijdige en goede advisering ongewenste verrassingen voorkomen.

BTW, Loonheffing en Vennootschapsbelasting

Stichtingen en Verenigingen worden in de praktijk vaak gebruikt, net zoals de BV vaak wordt gebruikt, alleen het doel is anders. Eenvoudigheidshalve wordt hierna alleen de term stichting gebruikt maar hetzelfde geldt in grote lijnen ook voor Verenigingen.

Een stichting wordt meestal gebruikt om een bepaalde activiteit uit te oefenen waarbij winst niet het doel is. Ook de Efteling is ooit als stichting begonnen. Zo’n activiteit kan bijvoorbeeld medisch van aard zijn, opvoedkundig of liggen op het gebied van onderwijs.

Misschien wordt bij de oprichting niet meteen aan belastingen gedacht maar deze spelen ook bij de stichting een vrij grote rol. Het is derhalve van belang om de belastingtechnische aspecten in kaart te brengen voordat de stichting wordt opgericht. Een stichting kan uiteraard niets zonder werkzame mensen en is het de opzet dat deze mensen een geldelijke beloning krijgen? Als sprake is van een kleine beloning kan de vrijwilligersregeling uit de Loonheffingen wellicht van pas komen.


Bij grotere beloningen zal meestal sprake zijn van een dienstbetrekking en is een Loonadministratie nodig, loonstrookjes en elke maand belasting betalen via een aangifte Loonheffingen. Ook al heeft een stichting geen winstoogmerk toch kan Vennootschapsbelasting verschuldigd zijn als de stichting jaar op jaar meer inkomsten heeft dan kosten. In feite maakt ze bij voortduring winst en zal ze vallen onder de regels van de Vennootschapsbelasting. Goede en tijdige advisering in combinatie met goede statuten kan dit voorkomen.

Een stichting die een goed doel nastreeft zoals passende werkzaamheden voor mensen met een bepaalde handicap, zal ook schenkingen in geld of in goederen ontvangen. Maar ook als het voor het goede doel is kan toch Schenkbelasting zijn verschuldigd. In de praktijk wordt dit vaak niet gerealiseerd en komt de aanslag Schenkbelasting verhoogd met boete en rente als donderslag bij heldere hemel.

De bijzondere fiscale status van ANBI kan deze belastingheffing voorkomen (Algemeen Nut Beogende Instelling) en ook een stichting die een sociaal belang behartigt (SBBI). Deze vrijstelling werkt ook voor de Erfbelasting. Wij hebben ervaring met het begeleiden van de oprichting van zulke stichtingen, het opstellen van de juiste statuten en het afstemmen met de speciale afdeling van de Belastingdienst.

Maar ook de Omzetbelasting (BTW) kan om de hoek komen kijken. Als bedrijven of particulieren een stichting sponsoren en in ruil daarvoor zijn bepaalde tegenprestaties overeengekomen is er Omzetbelasting verschuldigd en dienen aangiften ingediend te worden. Tijdige en goede advisering kan ongewenste verrassingen voorkomen.

Stelt u ieder kwartaal BTW aangifte uit tot op het laatste moment?

Ooms for Tax neemt graag die administratieve rompslomp voor u uit handen. Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op.

Belasting over rendement

Vermogende Particulieren dienen net als u en ik, elk jaar een aangifte Inkomstenbelasting in te dienen. Als het vermogen in een BV zit zullen de aandelen een behoorlijke waarde hebben maar daarover is in Box 2 geen Inkomstenbelasting verschuldigd. Er dient wel belasting betaald te worden als de BV dividend uitkeert aan een of meerdere aandeelhouders. Het tarief is 25% en zal de komende jaren iets stijgen. Vermogen kan ook zitten in effecten of onroerend goed en deze dienen te worden aangegeven in Box 3. Het bijzondere aan Box 3 is dat belasting is verschuldigd over een rendement dat je geacht wordt te halen (fictieve opbrengst) en dat het werkelijk behaalde rendement geheel buiten beschouwing blijft.

Daarnaast is de belastingheffing in Box 3 in 2017 verhoogd zodat veel vermogen bezitten in Box 3 fiscaal niet gunstig is. Wij helpen vermogende particulieren om te voorkomen dat er vermogen in Box 3 aangegeven dient te worden en zo kan er jaarlijks veel belasting bespaard worden.

Als vermogen uit Box 3 wordt gehaald en in een bepaalde entiteit wordt gestopt kan er wellicht belasting worden bespaard maar kan de toekomstige UBO-wetgeving van toepassing zijn (UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner oftewel de uiteindelijke eigenaar). Deze wetgeving verplicht mensen zich te laten inschrijven een UBO-register zodra zij voor tenminste 25% eigenaar zijn of stemrecht hebben.

Advisering op maat van hoge kwaliteit is hier vereist om niet 2 keer te worden “gepakt”, maar om te kunnen profiteren van het beste van 2 werelden.

vermogende particulieren

Profiteer van het beste van 2 werelden met advies van Ooms for Tax

vermogende particulieren

Profiteer van het beste van 2 werelden met advies van Ooms for Tax

Belasting over rendement

Vermogende Particulieren dienen net zoals u en ik, elk jaar een aangifte Inkomstenbelasting in te dienen. Als het vermogen in een BV zit zullen de aandelen een behoorlijke waarde hebben maar daarover is in Box 2 geen Inkomstenbelasting verschuldigd. Er dient wel belasting betaald te worden als de BV dividend uitkeert aan een of meerdere aandeelhouders. Het tarief is 25% en zal de komende jaren iets stijgen. Vermogen kan ook zitten in effecten of onroerend goed en deze dienen te worden aangegeven in Box 3. Het bijzondere aan Box 3 is dat belasting is verschuldigd over een rendement dat je geacht wordt te halen (fictieve opbrengst) en dat het werkelijk behaalde rendement geheel buiten beschouwing blijft.

Daarnaast is de belastingheffing in Box 3 in 2017 verhoogd zodat veel vermogen bezitten in Box 3 fiscaal niet gunstig is. Wij helpen vermogende particulieren om te voorkomen dat er vermogen in Box 3 aangegeven dient te worden en zo kan er jaarlijks veel belasting bespaard worden.

Als vermogen uit Box 3 wordt gehaald en in een bepaalde entiteit wordt gestopt kan er wellicht belasting worden bespaard maar kan de toekomstige UBO-wetgeving van toepassing zijn (UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner oftewel de uiteindelijke eigenaar). Deze wetgeving verplicht mensen zich te laten inschrijven een UBO-register zodra zij voor tenminste 25% eigenaar zijn of stemrecht hebben.

Advisering op maat van hoge kwaliteit is hier vereist om niet 2 keer te worden “gepakt”, maar om te kunnen profiteren van het beste van 2 werelden.

Insolventie

Ook als u in zwaar weer verkeert met uw onderneming staat Ooms for Tax voor u klaar.

Op tijd ingrijpen is raadzaam

Bij veel meer bedrijven dan voorheen raakt hun bedrijfsvoering vandaag de dag, behoorlijk verstoord door betalingsproblemen oftewel insolventie-problemen. 
Meestal daalt hierdoor de omzet, de winstgevendheid en daardoor de cash-flow. 
Kortom de betalingsproblemen nemen nog meer toe en zonder ingrijpen is het bedrijf ten dode opgeschreven.
De ondernemer is niet gewend aan dit soort problemen en heeft er ook geen opleiding voor genoten en komt er dus meestal zelf niet uit.
Als betalingsproblemen leiden tot betalingsonmacht waardoor ook belastingaanslagen niet meer betaald kunnen worden, dient melding bij de Belastingdienst plaats te vinden op straffe van:

  • een geldboete
  • hoofdelijke aansprakelijkheidstelling in privé; voor de zakelijke schulden
  • In dit soort problemen zijn wij gespecialiseerd en hebben wij veel praktijkervaring zodat wij dit soort problemen op diverse manieren voor u kunnen oplossen.

 Denk hierbij aan:

  • het opnieuw winstgevend maken van uw bedrijf met een gezonde cash-flow
  • formele of informele schuldsanering (buiten gerechtelijk schuldakkoord)
  • vooroverleg met curator (pre-pack) gevolgd door een doorstart
  • het voorkomen van onverwachte fiscale gevolgen die kunnen leiden tot hoge belastingaanslagen
  • WhatsApp chat